62. konference SRVO: Ekologicky, hospodárně a bezpečně

Publikováno:  25. 04. 2024

#Vzdělávání

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) je pravidelným pořadatelem konferencí, kde se tradičně scházejí odborníci, hosté z oblasti vědy a výzkumu, a také zástupci firem. Je to vždy příležitost k odborným diskuzím, ke sdílení zkušeností i k prezentacím novinek a úspěchů. Nejinak tomu bylo i na 62. konferenci, která se konala ve dnech 18. - 19. 4. 2024 v Praze v TOP Hotelu Praha.

Stejně jako na předchozích konferencí SRVO byla i v rámci této, poslední konference leitmotivem celého programu tři základní témata: „Ekologicky, hospodárně a bezpečně“. „Právě tato programová linie představuje do budoucna hlavní cíl a směřování SRVO. Témata ekologie, hospodárnosti a bezpečnosti jsou v oblasti veřejného osvětlení stále aktuální a žhavá,“ říká předseda SRVO, Josef Smolík. 

Stejně jako na předchozích konferencí SRVO byla i v rámci této, poslední konference leitmotivem celého programu tři základní témata: „Ekologicky, hospodárně a bezpečně“.A jak konkrétně se závěry konference promítnou do praxe? Na jakých úrovních a v jakých krocích bude SRVO pokračovat? „Mimo jiné podpoříme Ministerstvo pro místní rozvoj v šíření osvěty v oblasti změn ve stavebním zákoně, které se týkají veřejného osvětlení, a to především formou přednášek a odkazů na tyto změny. Pravidelně se budeme seznamovat s úpravami a projednávat jejich dopad v praxi,“ popisuje Josef Smolík.

Co se týče dotací z Národního plánu obnovy 1/2022 vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu, tak SRVO bude podle Josefa Smolíka i nadále doporučovat vlastníkům a provozovatelům VO čerpat dotace v maximální míře. „Objem čerpání ve všech fázích žádostí dosáhl k 04/2024 celkem 1,93 mld. Kč a je určen k výměně 218 tisíc svítidel s celkovým každoročním snížením energetické náročnosti soustav veřejného osvětlení ve výši 66,3 GWh (to odpovídá např. 6leté spotřebě soustavy veřejného osvětlení v Plzni).“ 

Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, samostatným oddělením BESIP a ředitelstvím služby Dopravní policie ČR bude SRVO jednat o aktualizaci Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 15 – Osvětlení pozemních komunikací, příloha č. 1. „Cílem navrhované aktualizace je neosvětlovat místa pro přecházení. Na základě analýz dopravních nehod je patrné, že světlo na místech pro přecházení snižuje opatrnost chodců vůči projíždějícím vozidlům, kterým musí chodec dát přednost," říká k tomu Josef Smolík. 
SRVO dále podpoří města a obce v České republice ve věci čerpání dotačního titulu „Prevence kriminality na místní úrovni“ vypsaného Ministerstvem vnitra s cílem minimalizace kriminality v rizikových neosvětlených místech měst a obcí. Z pohledu prevence kriminality je potřeba zvýšit pocit bezpečí v tomto rizikovém místě. 

Témata ekologie, hospodárnosti a bezpečnosti jsou v oblasti veřejného osvětlení stále aktuální a žhavá„V oblasti plnění normy ČSN 36 0459 o omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení podporujeme pokračování obnovy veřejného osvětlení dle již zpracovaných koncepčních dokumentů jednotlivých měst a obcí, které obsahují přísnější limity dle normy ČSN EN 12 464-2 a pro zónu světelného prostředí Z2 až Z4 podporujeme i nadále využívání náhradní teploty chromatičnosti do 2700 K. Ta je dnes vyžadována ze strany poskytovatele dotace. Prosazování náhradní teploty chromatičnosti 2700 K je výsledkem dřívějších jednání meziresortní skupiny světelného znečištění se zastoupením dalších odborníků, a je také obsahem 508. Usnesení Senátu Parlamentu České republiky ze dne 14. 10. 2020. Městům a obcím poskytneme v tomto směru odbornou pomoc,“ rekapituluje výsledky 62. konference SRVO předseda Josef Smolík.

Autor: (red)

 

PortalSvetlo.cz